Is Campina Energie iets voor u?

Word dan vennoot. Het zijn de vennoten die geld samenbrengen voor Campina Energie. Het zijn ook de vennoten die samen beslissen waar dat geld naartoe gaat. Wie een aandeel heeft in Campina Energie wordt immers automatisch lid van de algemene vergadering en oefent controle uit op de werking van de coöperatie.

Waarom is een burgercoöperatie iets voor u?

Uitgangspunt is dat de wind en de zon van iedereen zijn, een common good, een lokale natuurlijke rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het recht om de wind te oogsten behoort daarom niet alleen toe aan projectontwikkelaars en perceeleigenaars, maar ook aan de lokale gemeenschap, zijnde de burgerbevolking en de lokale overheden.

Hoe word ik vennoot?

Iedereen - ook verenigingen en bedrijven - kan vennoot worden door minstens één aandeel van Campina Energie te kopen.
Een aandeel kost 250 euro en je kan maximaal 20 aandelen kopen. Elke vennoot heeft één stem in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

Het dividend is wettelijk beperkt tot 6%. Vanaf het ogenblik dat de eerste projecten renderen, mikt Campina Energie op een jaarlijks dividend van 3 à 4%. Uiteraard was dat in de opstartjaren niet mogelijk aangezien er nog geen opbrengsten waren.

Klik hiernaast, vul het formulier in en schrijf het bedrag over naar het rekeningnummer van Campina Energie.

Investeer in hernieuwbare energie
en koop één aandeel  aan 250 €

Momenteel kan je slechts 1 aandeel per persoon kopen.

Investeer mee!

Praktische informatie

 • Iedereen kan vennoot worden, zowel personen als verenigingen of bedrijven
 • Door de aankoop van minimaal 1 aandeel wordt u vennoot van Campina Energie cvba, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een vennoot aanvaardt de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering.
 • Een aandeel kost € 250 en is op naam.
 • Een aandeel koopt u door storting op het IBAN-rekeningnummer BE50 5230 8071 7718.
 • U kan in totaal maximaal 20 aandelen (€ 5.000) kopen.
 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van Campina Energie. Na inschrijving in het aandelenregister wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de aanvrager.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Na 5 jaar kan u vrij uittreden mits akkoord van de Raad van Bestuur.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Alle aandeelhouders worden per mail uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 • U hebt één stem (ongeacht het aantal aandelen) op de Algemene Vergadering.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Het percentage wordt vastgelegd op de Algemene Vergadering. Vanaf inkomstenjaar 2018 is er een vrijstelling van roerende voorheffing voor alle dividenden van max 640 euro per belastingplichtige. Deze kan gerecupereerd worden via de belastingaangifte
 • In het opstartjaar 2016/2017 is het dividend eerder beperkt.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief van Campina Energie en vanaf maart 2016 hebt u toegang tot een platform voor opvolging van uw energieverbruik.
 • Per jaar kan Campina Energie maximaal voor € 5.000.000 aan aandelen te koop aanbieden.
© Campina Energie
website|FABRIEK81