zonneregio zonneregio

Veelgestelde vragen

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om samen te werken rond gemeenschappelijke behoeften van de leden en schaalvoordelen te behalen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit ten dienste van haar coöperanten. Voorbeelden zijn gezamenlijk aankopen of gezamenlijk verkopen (denk aan veilingen of samen-aankoop in de landbouwsector). Het gaat dus om activiteiten waarvoor de coöperant alleen te weinig middelen heeft of waarbij de coöperant door de samenwerking een hoger rendement kan nastreven (omdat zijn positie alleen te weinig gewicht in de schaal werpt). Erkende coöperaties streven ook doelstellingen na op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak. Die coöperaties respecteren de zogenaamde ICA-principes, die internationaal zijn vastgelegd.

Waarom wint het coöperatief ondernemen opnieuw aan belang?

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft mensen doen nadenken over hun rol als consument en in de economie. Mensen zoeken naar mogelijkheden om zelf mee greep te krijgen op het economisch systeem en de manier waarop goederen of diensten geproduceerd worden. Mensen die geloven in datzelfde idee, beseffen dat ze door hun middelen samen te leggen, echt iets kunnen veranderen. Om dat idee te realiseren, richten mensen dan een coöperatie op. Een sterk businessplan moet ervoor zorgen dat een stukje van de winst naar de vennoten kan terugvloeien. Dat proberen we ook bij Campina Energie te doen.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie is energie waarover de samenleving voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van hernieuwbare energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. Ook selectief gebruik van biomassa (bijvoorbeeld snoeihout, groenafval,...) wordt beschouwd als hernieuwbare energie.
De Kempen is ook geschikt voor geothermie, een techniek waarbij ondergrondse bronnen van warm water (meer dan 100° C) ingezet worden voor de productie van elektriciteit (via stoomturbines) en verdeling van het restwater voor collectieve verwarmingssystemen.

Wat is het voordeel van een coöperatie rond hernieuwbare energie?

Heel wat mensen wekken hun eigen energie op met een zonnepaneelinstallatie op het dak. Dat is onrechtvaardig, omdat huurders zo in de kou blijven staan. Voor windenergie komen heel wat bedrijvenzones of landbouwgebieden in aanmerking, maar ook dan ontstaat concurrentie tussen buren. Bovendien worden de lasten afgewenteld op de ruime omgeving. Via een coöperatie kan iedereen participeren, zowel het bedrijf of de landbouwer die de grond aanbrengt, als de omliggende bedrijven, landbouwers en omwonenden. Iedereen kan via een coöperatie mee genieten van de opbrengst, ook al ben je zelf geen eigenaar van de grond. Via een aandeel in de coöperatie word je mee eigenaar van een stukje windmolen of een grote zonnepaneelinstallatie of het dak van een school of bedrijf.

Hoeveel hinder veroorzaakt een windmolen?

Eerst dit: elke vorm van elektriciteitsproductie brengt aspecten van hinder met zich mee. Specifiek voor windenergie heeft de Vlaamse overheid strenge normen vastgelegd, strenger zelfs dan in de ons omringende landen. Een windmolen mag per jaar maximaal 8u slagschaduw veroorzaken op een woning (in Duitsland is het 30u). Ook de bestaande geluidsnormen moeten door windmolens worden gerespecteerd. Dat betekent dat zij op dat vlak niet meer hinder mogen veroorzaken dan andere activiteiten, zoals autosnelwegen, bedrijventerreinen, enz. Het ontwerp van de wieken is intussen zo geëvolueerd dat windmolens steeds stiller worden.

Waarin verschilt Campina Energie van traditionele windenergieprojecten?

Campina Energie wil zelf burgers samenbrengen die willen investeren in hernieuwbare energie, niet alleen windenergie. We kiezen voor duurzame projecten die voor de lokale economie in de regio een meerwaarde hebben. Via de coöperatie laten we mensen rechtstreeks participeren, in de breedst mogelijke zin. Campina Energie zal transparant communiceren en wordt democratisch beheerd door de coöperanten. Campina Energie investeert alleen in projecten waarin het mede-zeggenschap heeft (het is dus niet enkel een financiële participatie). We streven (mede-) eigenaarschap na van de productie-installaties.

Wie kan er vennoot worden?

Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon (verenigingen, bedrijven, organisaties) kan vennoot worden. Ook minderjarigen kunnen vennoot worden. Van elke vennoot hebben we de persoonlijke gegevens nodig én geldig rekeningnummer op dewelke latere dividenden gestort kunnen worden. Voor minderjarigen en rechtspersonen wordt het stemrecht tijdens de algemene vergadering uitgeoefend door een bevoegd persoon (ouder, voogd, zaakvoerder/bestuurder of volmachthouder).  Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar hebben tijdens de algemene vergadering zelf stemrecht of kunnen dit doorgeven aan een volmachthouder. Ongeacht het aantal aandelen heeft elke vennoot op de algemene vergadering één stem.

Wat zijn de risico's voor een vennoot?

Indien u vennoot wil worden, koopt u een aandeel van de coöperatie. Dat betekent dat u mee investeert in een bedrijf. In ruil voor uw investering streeft de coöperatie naar de uitkering van een dividend. Dat is een deel van de winst die uitgekeerd wordt aan de vennoten. Het dividend wordt jaarlijks vastgelegd door de algemene vergadering. Omdat u mede-vennoot bent, bent u ook mede aansprakelijk ten belope van uw inbreng in de coöperatie.

Wat betekent ‘aansprakelijkheid is beperkt ten belope van de inbreng’?

Een aandeel is een risicobelegging, en u riskeert om - in het slechtste geval - die inleg of een deel daarvan te verliezen. Bij Campina Energie hebben alle aandelen een nominale waarde en is er geen meer- of minwaardeontwikkeling. Door de keuze van vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid is het privépatrimonium van de vennoten afgescheiden van het vermogen van het bedrijf en beschermd tegenover de schuldeisers van de vennootschap. De vennoten zijn met andere woorden slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng, dit wil zeggen het kapitaal dat ze in de vennootschap hebben ingebracht.

Kan Campina Energie ook elektriciteit leveren?

De Europese elektriciteitsmarkt is opgedeeld in producenten, evenwichtsverantwoordelijken, netbeheerders en leveranciers. Iedereen mag energie produceren, maar om energie te leveren moet je een erkenning hebben. Europa wil de consumenten op die manier beschermen. Campina Energie investeert dus in productie van elektriciteit via hernieuwbare energie. Campina Energie zal op termijn haar vennoten ook voordelige, groene elektriciteit kunnen leveren door samen te werken met erkende leveranciers.

Wie kan in Campina Energie investeren?

Iedereen. We proberen hoofdzakelijk mensen uit de Kempen te bereiken, maar ook anderen kunnen coöperant worden van Campina Energie. Ook KMO's en bedrijven kunnen coöperant worden.
Elke coöperant kan maximaal 20 aandelen kopen. Een aandeel kost € 250,00.
In geval van belangenvermenging kan de raad van bestuur beslissen om de waarde van de aandelen aan een coöperant terug te storten. Zowel in de informatiebrochure voor een oproep als in de statuten staan hierover alle details.

Welk dividend keert Campina Energie uit?

Campina Energie investeert in projecten met een rendement. Per project bekijken we vooraf welk rendement we beogen. De raad van bestuur volgt op of dit ook in de praktijk gehaald wordt. Zij doen, op basis van de financiële resultaten van het afgelopen jaar, op de jaarlijkse algemene vergadering een voorstel over de besteding van het rendement, conform de doelstellingen van de coöperatie. Het zijn dus de coöperanten zelf die via de algemene vergadering uiteindelijk beslissen.

Wanneer kan je vennoot worden?

Vanaf januari 2016 kan iedereen vennoot worden. Iedereen kan op elk moment intekenen op één aandeel Campina Energie. Wanneer Campina Energie nieuwe projecten opstart, wordt een specifieke projectoproep gelanceerd. Tijdens zo’n projectoproep kan u tot een totaal van 20 aandelen (€ 5.000,00) investeren. Zo’n oproep wordt duidelijk vermeld op de website. Door te werken met een projectoproep kunnen we het kapitaal dat vennoten willen investeren ook beter afstemmen op het bedrag dat nodig is voor de investering. Dat komt het rendement ten goede en geeft ook meer controle op de middelen, die zonder bestemming op onze bankrekening staan. Belangrijk: ook wie één aandeel verwerft, heeft volledig stemrecht en kan dus meebeslissen over nieuwe projecten. Via onze nieuwsbrief houden we alle geïnteresseerden op de hoogte.

Waarom kan ik pas na 5 jaar uittreden en is er een akkoord nodig van de Raad van Bestuur?

Het geld dat de vennoten samenbrengen blijft niet staan op een bankrekening, maar de raad van bestuur investeert dat in concrete projecten. Als een vennoot zijn geld terug wil, dan kan Campina Energie dat geld niet gauw uit dat project uithalen door bijvoorbeeld een deel van een windturbine te verkopen. We kunnen vennoten eigenlijk alleen maar terugbetalen met geld dat we verdiend hebben met de projecten waarin we geïnvesteerd hebben.
Campina Energie maakt zich sterk dat we op 5 jaar tijd voldoende geld verdiend hebben om iedereen die wil uitstappen terug te betalen.
Maar als alle vennoten op het zelfde ogenblik al hun geld terug willen, dan is het meer dan waarschijnlijk dat we onvoldoende middelen in kas zullen hebben om iedereen voor 100% uit te kopen. De raad van bestuur mag in dat geval afwegen om de vennoten hun geld niet terug te geven tot er weer nieuwe inkomsten zijn.

Werkt Campina Energie samen met andere energiebedrijven?

Ja. Campina Energie heeft zowel projecten in eigen beheer als participaties in projecten die we samen met anderen ontwikkelen. Telkens maken we duidelijke overeenkomsten op die aangeven wat ieders verantwoordelijkheden zijn en waarover we samen beslissen. De bestuurders, aangeduid door de vennoten, zorgen ervoor dat de samenwerking goed verloopt en dat de belangen van Campina Energie gevrijwaard worden.

Waar komt de naam Campina Energie vandaan?

"Campina" is de oude, Latijnse naam voor de Kempen. Met deze naam wil Campina Energie haar verbondenheid met deze streek uitdrukken. Bovendien staat de Kempen ook bekend voor heel wat natuurschoon, waar Campina Energie mee behoeder van wil zijn door haar inzet voor de opwekking van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.  

Wanneer krijgt u uw aandeelhouderscertificaat?

Nieuwe vennoten krijgen na registratie een bevestigingsmail met het rekeningnummer waarop de waarde van de aandelen moet worden overgeschreven.
In een volgende fase worden de vennoten goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur vergadert maandelijks. Vennoten worden dan opgenomen in het aandeelhoudersregister. Dat is uw officiële erkenning als vennoot. Daarna wordt er voor elke vennoot nog een aandeelhouderscertificaat opgemaakt.
Tussen de datum dat u zich registreert en betaalt, en de datum dat u uw aandeelhouderscertificaat in de bus krijgt, kan dus een perioden van ongeveer zes weken liggen.

Waarom kan een windturbine stilstaan?

Slagschaduw
Wanneer de zon schijnt en de turbine draait, dan werpt deze een schaduw op de grond. Hoe lager de zon staat, hoe verder deze schaduw rijkt. De schaduw van de wieken is dynamisch (slagschaduw) en kan als hinderlijk ervaren worden. Wanneer deze slagschaduw op een gevoelige receptor (bijvoorbeeld een huis of een kantoorgebouw met ramen) valt, wat maximaal 8 u per jaar mag zijn,  zet de turbine zich automatisch stil. Dit om de omwonende geen overlast te bezorgen (als ook voorgeschreven is in de VLAREM normen).

Risico op ijsaangroei
In de koude wintermaanden bestaat het risico dat er ijsvorming ontstaat op de turbine. Het gevaar hiervan is dat het ijs wordt weggeworpen door de centrifugaal krachten (ijsworp) of loodrecht naar beneden valt (ijsval).

Het risico op ijsvorming is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. We hebben onze turbines uitgerust met een systeem dat deze omgevingsfactoren meet en indien het risico op ijsaangroei reëel is de turbine ook stil zet. Zo voorkomen we ijsaangroei (wat ijsval en ijsworp tot gevolg kan hebben). Wanneer de condities terug veilig zijn, starten we de turbine op na een visuele inspectie om zeker te zijn dat er geen ijs aan de wieken hangt.

Onderhoud
Wind turbines blijven machines en moeten onderhouden worden. Dit gebeurt op regelmatige basis. De turbine is uitgerust met een CMS-systeem dat continue de toestand van de onderdelen monitort (temperatuur, genoeg smering, trillingen, …). Zo kan door preventief onderhoud uit te voeren een ernstige beschadiging (waardoor turbine lang zou stil staan) voorkomen worden.

Periodieke keuringen
Sommige onderdelen van de turbine moeten periodiek gekeurd worden om de veiligheid te garanderen (lift, ladder, takel, elektrische installatie, etc.). Deze inspecties gebeuren door een extern organisme (bijv. Vincotte).

Storingen

Zoals boven gezegd: het blijft een machine. En aan machines kunnen, ondanks de preventieve maatregelen, zaken falen. Zowel Eneco Wind Belgium als de turbineleverancier (hier Vestas) monitort de werking van de turbine. We krijgen zelfs automatisch meldingen wanneer iets niet snor is. Zo kunnen we kort op de bal spelen om de stilstand te beperken. Af en toe moeten componenten (die niet op voorraad zijn in de service bus van de techniekers) besteld worden en kan de turbine niet werken totdat de reparatie is uitgevoerd.

© Campina Energie | Privacy verklaring
website|FABRIEK81